چشم به هم دوخته ایم .

من روی نیمکت سبز کِدِر گوشه ی پارک

و تو چند قدم آنطرف تر روی نیمکت  دیگر

میان هاله ای سفید و نامرئی

در عصر پائیزی رنگ و رورفته ای

لم داده ای .

و به من بی هیچ کَجی و بدی ای

لبخند میزنی .

19// 93/08/29/
درشب ِ کوچک (مه تابی) ستاره باران من .

تو

"ماه"

بودی.

پی نوشت:و من همچنان مست ِ حلقه ی جادویی روی گیسوان خرمایی ات شده ام .

پی نوشت: بی مخاطب .

20// 93/08/24/
 مدت هاست  "رفتم رفتی رفتیم"را

دیکته میکنم روی تخته سیاهی که

روزی مشق ِ "هستم هستی هستیم "را

برایم دیکته می کردی.

20// 93/08/20/