گویی آدم ها زاده شده اند برای

باور "نکردن"

و

باور دیگران را"نابود"کردن .

پی نوشت : خیلی وقته نبودم شما ها خوبین ؟ :)

9// 93/09/06/
لعنتی،خودت به کنار،

ته ریش ات

ریشه دوانده در وجودم

آن را از کجا بسوزانم ؟

پی نوشت : ارزش پست شدن رو داشت .

12// 93/09/06/
چشم به هم دوخته ایم .

من روی نیمکت سبز کِدِر گوشه ی پارک

و تو چند قدم آنطرف تر روی نیمکتی  دیگر

میان هاله ای سفید و نامرئی

در عصر پائیزی رنگ و رورفته ای

لم داده ای .

و به من بی هیچ کَجی و بدی ای

"لبخند" میزنی .

پی نوشت : لبخند تو یعنی معجزه .

19// 93/08/29/